SECOND ANNOUNCEMENT - 12th CROATIAN SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE with international participation “AIR PROTECTION 2021“

SECOND ANNOUNCEMENT - 12th CROATIAN SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE with international participation “AIR PROTECTION 2021“

CROATIAN AIR POLLUTION PREVENTION ASSOCIATION

in cooperation with:

INSTITUTOM ZA MEDICINSKA ISTRA?IVANJA I MEDICINU RADA

DR?AVNIM HIDROMETEOROLO?KIM ZAVODOM

EUROPEAN FEDERATION OF CLEAN AIR AND ENVIRONMENTAL PROTECTION ASSOCIATIONS ? EFCA

INTERNATIONAL UNION OF AIR POLLUTION PREVENTION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION ASSOCIATIONS – IUAPPA

invite you to the

The twelfth Croatian scientific and professional meeting with international participation

-

AIR PROTECTION ´21

SECOND ANNOUNCEMENT

MEDULIN

15th - 17th September 2021

UNDER THE AUSPICES OF

Ministarstvo gospodarstva i odr?ivog razvoja

ZNANSTVENO-STRU?NI ODBOR
 • Gordana Pehnec ? predsjednica
 • Ivan Be?li?
 • Darijo Brzoja
 • Zdenko Frani?
 • Ivana Hrga
 • ?eljko Lin?ak
 • ?eljka Zgorelec
 • Silva ?u?ul
ORGANIZATIONAL COMMITTEE
 • Ranka Godec – predsjednica
 • Elvis Ciliga
 • Silvije Davila
 • Ivona Igrec
 • Ivana Jakovljevi?
 • Bruno Kosteli?
 • Jasmina Rinkovec
 • Zdravka Sever ?trukil
 • Vedran Va?i?
 • Nina Zovko
ADVISORY BOARD
 • Ana Luci?-Vrdoljak
 • Branka Ivan?an Picek
 • Dunja Mazzocco Drvar
 • Andrzej Jagusiewicz
 • Thomas Reichart
 • Richard Mills
 • Vladimira Va?i?
 • Kre?imir ?ega
 • Mirjana ?a?kovi?
PRELIMINARY PROGRAMME

Wednesday, 15th September 2021

8.30-10.00 – Registration and distribution of the conference materials

10.00-10.30 – Sve?ano otvaranje Skupa

10.30-11.30 – Introductory lectures

Richard Mills: GLOBAL AIR POLLUTION: LESSONS FROM THE LAST 20 YEARS

Sandra Krmpoti?, Nina Zovko, Gordan Do?en: PREGLED ZAKONODAVSTVA IZ PODRU?JA KVALITETE ZRAKA NA NACIONALNOJ I EU RAZINI

Vedranka Bobi?: SUDSKA PRAKSA I VJE?TA?ENJE FAKTORA OKOLI?A KOJI NISU OBUHVA?ENI ZAKONSKIM PROPISIMA – MIRISI

11.30-12.00 – Odmor

12.00-12.45 ? Tema 1 – Upravljanje kvalitetom zraka ? inspekcija i nadzor

Mirela Poljanac, Elvira Horvati? Viduka, Nirvana Frankovi? Mihelj, Iva ?vedek, Vladimir Jelavi?, Valentina-Delija Ru?i?: SINERGIJA POLITIKA ZA U?INKOVITIJE RJE?AVANJE KLIMATSKIH PROMJENA I ONE?I??ENJA ZRAKA U HRVATSKOJ

Martina Beuk: EMISIJE U ZRAK PRIJAVLJENE U REGISTAR ONE?I??AVANJA OKOLI?A (ROO)

Vedran Va?i?, Iva Ba?ek, Predrag Hercog: PRAVILO ZAOKRU?IVANJA I RELEVANTNI PERCENTILI

12.45-12.55 ? Predstavljanje sponzora:

12.55-14.00 – Odmor za ru?ak

14.00-15.15 ? Tema 2 ? Emisije one?i??enja u atmosferu

?eljko Keli?, Kornelija Bogdan, Mihael Polenus, Goran Butkovi?, Luka Cerove?ki, Petar Pukljak: EMISIJE ONE?I??UJU?IH TVARI IZ ?AHTNE PE?I ZA PROIZVODNJU VAPNA I UTVR?IVANJE NMHOS U TVRTKI INTERCAL CROATIA d.o.o.

Ivana Roksa, Monika Baba?i?, Tamara Tarnik: TERMOENERGETSKA POSTROJENJA HEP-a U EU-ETS-u

Tamara Tarnik, Ivana Roksa, Monika Baba?i?: EUROPSKA KLIMATSKA POLITIKA I NJEN UTJECAJ NA HRVATSKI ELEKTROENERGETSKI SUSTAV

Josipa He?imovi?, Ksenija Papa: RAW MATERIAL AND FUEL IMPACT ON SO2 AND TOC EMISSION IN NEXE COMPANY2 I TOC U POSTROJENJU NEXE D.D.

Darijo Brzoja, Velimir Mili?: ANALIZA ODZIVA ADMS-URBAN I LOTOS-EUROS MODELA NA SMANJENJE EMISIJA NA PODRU?JU ZAGREBA?KE REGIJE

15.15-15.35 ? Predstavljanje sponzora:

15.35-15.45 – Odmor

15.45-17.15 ? Tema 3 ? One?i??enje vanjske atmosfere

Zvjezdana Benceti? Klai?, Manuel A. Leiva-Guzmán, and Andrijana Brozin?evi?: RAZINE ATMOSFERSKIH LEBDE?IH ?ESTICA U NACIONALNOM PARKU PLITVI?KA JEZERA TIJEKOM LJETA I JESENI

Vedrana D?aja Grgi?in, Velimir Mili?: ODRE?IVANJE PORIJEKLA ONE?I??ENJA LEBDE?IM ?ESTICAMA IZNAD HRVATSKE KORISTE?I LOTOS-EUROS KEMIJSKI MODEL

Ivan Be?li?, Silvije Davila, Ranka Godec, Ivana Jakovljevi?, Zdravka Sever ?trukil, Silva ?u?ul, Jasmina Rinkovec, Valentina Glu??i?: PROCJENA DOMINANTNIH IZVORA ONE?I??ENJA ZRAKA U ZAGREBU PRIMJENOM PMF RECEPTORSKOG MODELA

Darijo Brzoja, Astrid Manders, Velimir Mili?, Vesna Gugec: USPOSTAVA SUSTAVA ZA MODELIRANJE KVALITETE ZRAKA U GRADU ZAGREBU

Gordana Pehnec, Ivan Be?li?, Silvije Davila, Ivana Jakovljevi?, Zdravka Sever ?trukil, Valentina Glu??i?: UTJECAJ MJERA ZA SUZBIJANJE COVID-19 NA KVALITETU ZRAKA U GRADU ZAGREBU

Velimir Mili?, Vedrana D?aja Grgi?in, Darijo Brzoja: PRIMJENA REGIONALNOG KEMIJSKOG TRANSPORTNOG MODELA LOTOS-EUROS NAD PODRU?JEM REPUBLIKE HRVATSKE

17.15-17.30 – Odmor

17.30-18.15 ? Tema 3 ? One?i??enje vanjske atmosfere ? continuation

Marko Mari?, Ivana Hrga, Adela Krivohlavek: EKOLO?KA KARTA GRADA ZAGREBA ? KVALITETA ZRAKA

Ranka Godec, Martina ?ilovi? Huji?, Valentina Glu??i?, Ivan Be?li?, Silvije Davila, Ivana Hrga, Marko Mari?: EKOLO?KA KARTA GRADA ZAGREBA – OSVRT NA UGLJIK

Suzana Sop?i?, Gordana Pehnec: RAZINE ANHIDRIDNIH ?E?ERA U PM10 LEBDE?IM ?ESTICAMA KROZ ?ETIRI GODI?NJA DOBA 2020. GODINE

?etvrtak:16.9.2021.

9.00-11.00 – Tema 7 ? EFCA sekcija: “Air pollution from shipping emissions”

Andrzej Jagusiewicz: SHIPPING AS AN AGGRESSIVE SECTOR OF ULTRAFINE PARTICLES (UfP) EMISSIONS

Nadine Allemand, Grégoire Bongrand: MARITIME SHIPPING EMISSIONS, REDUCTION TECHNIQUES AND THEIR COSTS

Matija ?iroka, Stjepan Pili?i?, Teodora Milo?evi?, Ignacio Lacalle, Luka Traven: PORT ENVIRONMENTAL INDEX

Ana Alebi?-Jureti?: CHARACTERIZATION OF MARITIME IMPACT ON AIR QUALITY IN THE PORT CITIES OF RIJEKA (CROATIA) AND VENICE (ITALY)

Zdenko Frani?: SYSTEM OF MONITORING, REPORTING AND VERIFICATION OF CO2 EMISSIONS IN MARITIME TRANSPORT

Sari Repka, Anne Erkkilä-Välimäki, Jan Eiof Jonson, Maximilian Posch, Janne Törrönen Jukka Pekka Jalkanen: ASSESSING THE COST AND ENVIRONMENTAL BENEFITS OF IMO REGULATIONS OF SHIP-ORIGINATED SOX AND NOX EMISSIONS IN THE BALTIC SEA – presented by Andrzej Jagusiewicz

Panel discussion

11.00-11.30 ? Odmor

11.30-12.15 ? Tema 4 – Razvoj i provjera mjernih metoda

Anka Ozana ?avlovi?, Ivan Be?li?, Stjepan Pervan, Silvana Prekrat, Miljenko Klari?: PRIMJENA FOTOMETRIJE PRI ODRE?IVANJU MASENE KONCENTRACIJE ?ESTICA TERMI?KI MODIFICIRANOG TVRDOG DRVA

Silvije Davila, Gordana Pehnec, Ivan Be?li?: ISKUSTVA SA RADOM ELEKTROKEMIJSKIH SENZORA ZA PRA?ENJE KVALITETE ZRAKA OD 2014. DO 2021.

Predrag Hercog, Vedran Va?i?, Zlatko Grgi?: OBRADA REZULTATA ISPITIVANJA SPOSOBNOSTI ZA MJERENJA SO2 I CO U ZRAKU ODR?ANIH U HRVATSKOJ OD 2010. DO 2018.

12.15-12.35 ? Predstavljanje sponzora:

12.35-13.30 Poster session

Borna Bo?ikovi?, Domagoj Mihajlovi?, Luka Mrvo?: USPOREDNA MJERENJA KONCENTRACIJE PRIZEMNOG OZONA U VANJSKOM ZRAKU NA MP KARLOVAC-1 I MP VARA?DIN-1 ANALIZATORIMA RAZLI?ITIH PROIZVO?A?A

Goran Gajski, Marko Geri?, Mirta Mili?, Vilena Ka?uba, Katarina Matkovi?, Gordana Pehnec, Silvije Davila, Ivana Jakovljevi?, Ante Cvitkovi?, Mandica Sankovi?, Antun ?umanovac, Ana-Marija Domijan, Irena Br?i? Kara?onji, Irina Guseva Canu, Pascal Wild, Nancy Hopf: USUSRET NOVOM PROJEKTU: HUMNap – ONE?I??ENJE ZRAKA I BIOMARKERI U?INKA U LJUDI

Valentina Glu??i?, Iva ?imi?, Gordana Pehnec: PROSTORNA RASPODJELA IONA U UKUPNOJ TALO?NOJ TVARI NA PODRU?JU GRADA ZAGREBA

Ivana Hrga, Iris Bujas, Barbara Stjepanovi?, Anita Vuci?, Ana Ve?enaj, Mirjana ?pehar, Ivan Ivanec, Nikolina Furlan, Itana Bokan Vuceli?, Danijela Pero?-Pucar, Marijana Matiji? Cvjetovi?, Ivana Brnica, Mirna Mami?, Tatjana Puljak, Nina Vuletin, ?eljka Cerovac, Zdenka ?u?i?, Mirta Eberhard, Marija Mulanovi? Smol?i?, Vesna Kauzlari?, Lea Ivan?i?, Martina Nadih, Jasenka Babi?, Adela Krivohlavek, Dragoslav Dragojlovi?: PELUDNE ALERGIJE ? PRAVOVREMENA INFORMACIJA PUTEM APLIKACIJE ?PELUDNA PROGNOZA?

Karla Jagi?, Marija Dvor??ak, Blanka Tariba Lovakovi?, Darija Klin?i?: UTJECAJ ?IMBENIKA IZ KU?ANSTVA NA KONCENTRACIJE SPOJEVA PBDE I ELEMENATA U TRAGOVIMA U KU?NOJ PRA?INI

Valentina Jagi?, Vesna Gugec: IZRADA VI?EKORISNI?KE BAZE PODATAKA KVALITETE ZRAKA U GIS SUSTAVU ZA PODRU?JE REPUBLIKE HRVATSKE

Ivana Jakovljevi?, Zdravka Sever ?trukil, Gordana Pehnec: USPOREDBA ULTRAZVU?NE EKSTRAKCIJE I UBRZANE EKSTRAKCIJE OTAPALOM PRI ODRE?IVANJU PAU U LEBDE?IM ?ESTICAMA

Patricija Kap?, Kristina Jazvo, Vesna Saraj?i?: KONTROLA I VALIDACIJA PODATAKA MJERENJA KVALITETE ZRAKA NA DR?AVNOJ MRE?I ZA TRAJNO PRA?ENJE KVALITETE ZRAKA

Zdenko Mlinar, Ivan?ica Kova?ek, Vesna Bogdan: USPOSTAVA METODE ZA OTKRIVANJE SARS-CoV-2 U ZRAKU

Marija Suri? Mihi?, Branko Petrinec, Gordana Marovi?, Ivan Be?li?, Silvije Davila, Luka Paveli? i Jasminka Sen?ar: ONE?I??ENJE ZRAKA 106Ru IN EUROPE, part two: FINGERPRINT OF 106Ru IN PM10 IN CROATIA

Ivan Pavi?i?, Ana Marija Marjanovi? ?ermak: PRISUTNOST AZBESTNIH VLAKANA U ZRAKU U ZGRADI HRVATSKOG NARODNOG KAZALI?TA ZAGREB

Nenad Peri?, Angela Stipi?i?: KONCENTRACIJE PRIZEMNOG OZONA U ZRAKU NA PODRU?JU GRADA SPLITA

Branko Petrinec, Marko ?o?tari?, Dinko Babi?, Jasminka Sen?ar: ONE?I??ENJE ZRAKA 106Ru IN EUROPE, part one: GAMMA - RAY SPECTROMETRY MEASUREMENTS OF 106Ru IN CROATIA

Jasmina Rinkovec, Magdalena Vinceti?, Gordana Pehnec, Silva ?u?ul,  Silvije Davila, Ivan Be?li?: PLATINA, PALADIJ I RODIJ U ZRAKU ZAGREBA

Zdravka Sever ?trukil, Ivana Jakovljevi?, Ranka Godec, Gordana Pehnec: KANCEROGENA AKTIVNOST POLICIKLI?KIH AROMATSKIH UGLJIKOVODIKA U PM1 FRAKCIJI LEBDE?IH ?ESTICA U ZAGREBU

Stipica ?ar?evi?, Irena Katanec: OCJENA KVALITETE ZRAKA NA PODRU?JU REPUBLIKE HRVATSKE  NA OSNOVI REZULTATA MJERENJA 2016.-2020. S OBZIROM NA ONE?I??ENJA LEBDE?IM ?ESTICAMA PM10 I PM2.5 , NO2 AND OZONE

Magdalena Vinceti?, Jasmina Rinkovec, Silva ?u?ul, Ivan Be?li?, Silvije Davila, Ivana Hrga, Adela Krivohlavek: METALI U PM10 FRAKCIJI LEBDE?IH ?ESTICA U ZIMSKOM RAZDOBLJU NA RAZLI?ITIM LOKACIJAMA U ZAGREBU 

13.30-14.00 – Tema 8 ? IUAPPA AND GLOBAL FORUM SPECIAL SESSION: ?Respiratory pandemics and air pollution: exploring the links?

WHO representative

14.-14.30Odmor za ru?ak

14.30-16.00 ? Tema 8 ? IUAPPA AND GLOBAL FORUM SPECIAL SESSION: ?Respiratory pandemics and air pollution: exploring the links?continuation

Heather Watson: UNDERSTANDING THE RELATIONSHIPS BETWEEN COVID-19 AND AIR POLLUTION: PROGRESS SO FAR AND PRIORITIES FOR FUTURE WORK

Robert Maynard: AIR POLLUTION AND THE COVID-19 PANDEMIC: A REVIEW OF SOME INITIAL STUDIES

Robert Maynard: REVIEW FIVE OF THE MORE SIGNIFICANT PEER-REVIEWED STUDIES FROM 2020 AND 2021 AND ASSESS THEIR IMPLICATIONS FOR THE DIRECTION OF FUTURE WORK

Chiara Copat: THE ROLE OF AIR POLLUTION (PM10 AND NO2) IN COVID-19 SPREAD AND LETHALITY

Young Sunwoo: REDUCTION OF AIR POLLUTION DUE TO COVID-19 IN THE SEOUL METROPOLITAN AREA

16.00-16.30 ? Odmor

16.30-16.40 ? Predstavljanje sponzora:

16.45-17.45 – Tema 5 ? Procjena izlo?enosti one?i??enjima u zraku i u?inci na zdravlje

Ka?a Pileti?, Dijana Tomi? Lin?ak, Marin Repusti?, Ivana Gobin: UTJECAJ PLINOVITOG OZONA NA KVALITETU ZRAKA U BOLNI?KOM OKOLI?U

Lucija Ra?ov, Nikolina Furlan, Ivana Gobin, Gabrijela Begi?, Dijana Tomi? Lin?ak, Goran Crvelin, ?eljko Lin?ak: U?INKOVITOST FILTRIRANJA BAKTERIJA RAZLI?ITIH VRSTA ZA?TITNIH MASKI

Ivana Hrga, Ana Ve?enaj, Barbara Stjepanovi?, Jasenka Babi?, Dragoslav Dragojlovi?, Adela Krivohlavek: ZASTUPLJENOST PELUDA BREZE U ZRAKU GRADA ZAGREB I UTJECAJ NA ZDRAVLJE I KVALITETU ?IVOTA

Zdenka ?u?i?, Mirta Eberhard, Hrvoje Mrkonji?, Ivan Damjanovi?: DVADESET GODINA MJERENJA KONCENTRACIJE PELUDA AMBROZIJE (Ambrosia artemisiifolia L.) U OSJE?KO-BARANJSKOJ ?UPANIJI

17.45-18.30 ?  Tema 6 ? Za?tita zraka u sustavu prostornog ure?enja, graditeljstva i za?tite okoli?a

?eljka Zgorelec, Jasmina Rinkovec, Gordana Pehnec, Milan Mesi?, Ivica Kisi?, Igor Bogunovi?, Aleksandra Per?in, Ivana ?estak, Darija Biland?ija, Marija Gali?, Iva Hrelja: KONCENTRACIJE Pt, Pd i Rh U ZRAKU, TLU I VEGETACIJI GRADA ZAGREBA

Silva ?u?ul, Valentina Glu??i?, Iva ?imi?, Abra Penezi?, Andrea Milinkovi?, Sanja Frka: TE?KI METALI U TALO?NOJ TVARI U OKOLICI ?IBENIKA

Iva ?imi?, Gordana Menda? Star?evi?, Ranka Godec, Martina ?ilovi? Huji?, Gordana Pehnec: ORGANSKE ONE?I??UJU?E TVARI U UKUPNOJ TALO?NOJ TVARI NA PODRU?JU ZAGREBA I OKOLICE JU?NO OD RIJEKE SAVE

20.00 – Sve?ana ve?era

Friday, 17th September 2021

9.00-10.30 ? Okrugli stol – Zavr?na rasprava po svim temama Skupa

10.30-11.00 – Closing of the Conference

Excursion

 – predavanja na hrvatskom jeziku  

– predavanja na engleskom jeziku

NOTICE FOR CONFERENCE PARTICIPANTS

Mole se sudionici Skupa da svoje prezentacije i postere po?alju na sazeci-zrak2021@huzz.hr najkasnije do September, 3rd 2021.

Preporu?ene dimenzije postera su 80 cm x 100 cm or 90 cm x 110 cm (?irina x visina). U vrijeme trajanja poster sekcije autori ?e ukratko (2-3 minute) predstaviti svoje rezultate. Posteri predstavljeni u sekciji sudjelovat ?e u izboru za najbolji poster.

Skup ?e se istovremeno odr?ati u?ivo i virtualno putem Microsoft Teams platform. Registrirani sudionici dobit ?e naknadno upute i podatke za spajanje.

Svi sudionici Skupa du?ni su se pridr?avati naputaka i epidemiolo?kih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje propisuju osiguranje op?ih i posebnih higijenskih i sigurnosnih uvjeta u vezi COVID-19, a dostupne su na poveznici: https://translate.google.com/translate?sl=hr&tl=en&u=https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/. U slu?aju uvo?enja dodatnih epidemiolo?kih mjera registriranim sudionicima poslat ?emo e-mail s uputama, a tako?er molimo sudionike da prate obavijesti na web stranicama Udru?enja www.huzz.hr

Autori mogu svoje rezultate prikazane na Skupu ?Za?tita zraka 2021? poslati u obliku rada u ?asopis Arhiv za higijenu rada i toksikologiju (https://www.imi.hr/en/publishing/archives-of-industrial-hygiene-and-toxicology/) indexed in SCI Expanded, Medline/PubMed, Scopus and other databases.

Po zavr?etku Skupa objavit ?e se Zbornik cjelovitih radova u elektroni?kom oblikuwill be published. Instructions for preparing papers for the Proceedings can be found at: www.huzz.hrThe papers should be sent as an attachment to: radovi-zrak2021@huzz.hr to 30.10.2021. Submitted papers will undergo a review process.

CONTACT

Ranka Godec, PhD
Croatian Air Pollution Prevention Association
Ksaverska c., 2
HR-10000 ZAGREB, Croatia
Tel: +385 1 4682-585; 4682-586
Fax: +385 1 4673-303
E-mail: kontakt-zrak2021@huzz.hr or info@huzz.hr
Web: www.huzz.hr

SPONSORS
Comments are closed.
en_GBEnglish (UK)