PRVA OBAVIJEST I POZIV ZA PRIJAVU SA?ETAKA – DVANAESTI HRVATSKI ZNANSTVENO-STRU?NI SKUP s me?unarodnim sudjelovanjem ?ZA?TITA ZRAKA 2021?

PRVA OBAVIJEST I POZIV ZA PRIJAVU SA?ETAKA – DVANAESTI HRVATSKI ZNANSTVENO-STRU?NI SKUP s me?unarodnim sudjelovanjem ?ZA?TITA ZRAKA 2021?

HRVATSKO UDRU?ENJE ZA ZA?TITU ZRAKA

in cooperation with:

INSTITUTOM ZA MEDICINSKA ISTRA?IVANJA I MEDICINU RADA

DR?AVNIM HIDROMETEOROLO?KIM ZAVODOM

EUROPEAN FEDERATION OF CLEAN AIR AND ENVIRONMENTAL PROTECTION ASSOCIATIONS ? EFCA

INTERNATIONAL UNION OF AIR POLLUTION PREVENTION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION ASSOCIATIONS – IUAPPA

invite you to the

DVANAESTI HRVATSKI ZNANSTVENO-STRU?NI SKUP

s me?unarodnim sudjelovanjem

?ZA?TITA ZRAKA 2021?

PRVA OBAVIJEST I POZIV ZA PRIJAVU SA?ETAKA

MEDULIN

15th - 17th September 2021

ZNANSTVENO-STRU?NI ODBOR

Gordana Pehnec ? predsjednica

Ivan Be?li?

Darijo Brzoja

Zdenko Frani?

Ivana Hrga

?eljko Lin?ak

?eljka Zgorelec

Silva ?u?ul

ORGANIZATIONAL COMMITTEE

Ranka Godec – predsjednica

Elvis Ciliga

Silvije Davila

Ivona Igrec

Ivana Jakovljevi?

Bruno Kosteli?

Jasmina Rinkovec

Zdravka Sever ?trukil

Vedran Va?i?

Nina Zovko

GOALS

Poput prethodnih skupova i ovogodi?nji XII.  hrvatski znanstveno-stru?ni skup ?ZA?TITA ZRAKA 2021? sakupit ?e stru?njake iz podru?ja one?i??enja zraka koji bi prikazali rezultate svog rada, ukazali na postoje?e i predvidjeli probleme u budu?nosti, razmijenili svoja iskustva s kolegama te zajedno donijeli zaklju?ke ?to i kako dalje.

TOPICS
 1. Upravljanje kvalitetom zraka ? inspekcija i nadzor
 2. Emisije one?i??enja u atmosferu
 3. One?i??enje vanjske atmosfere
 4. Developing and testing measuring methods
 5. Procjena izlo?enosti one?i??enjima u zraku i u?inci na zdravlje
 6. Za?tita zraka u sustavu prostornog ure?enja, graditeljstva i za?tite okoli?a
 7. EFCA sekcija ?Air pollution from shipping emissions?
 8. IUAPPA sekcija ?Developments in International Atmospheric Regulation?
MJESTO ODR?AVANJA

Medulin  ? Hotel Park Plaza Belvedere

INITIAL PROGRAMME

Wednesday, September 15, 2021

Morning. registration of participants and distribution of materials.

Prijepodne – Otvaranje Skupa, uvodna predavanja, rasprave.

Poslijepodne ? stru?na izlaganja po temama i rasprave, tehni?ko-poslovno predstavljanje, poster sekcija.

?etvrtak 16. rujna 2021.

Prijepodne – EFCA sekcija ?Air pollution from shipping emissions? i IUAPPA sekcija ?Developments in International Atmospheric Regulation?.

Tehni?ko-poslovno predstavljanje, izlo?ba.

Poslijepodne ? stru?na izlaganja po temama i rasprave, poster sekcija.

Sve?ana ve?era

Friday, September 17, 2021

Prijepodne ? stru?na izlaganja po temama i rasprave, tehni?ko-poslovno predstavljanje. Okrugli stol, zavr?etak Skupa.

Stru?na ekskurzija

NA?IN ODVIJANJA SKUPA

Skup ?e se organizirati kao kombinacija sudjelovanja u?ivo i virtualno. U slu?aju nepovoljne epidemiolo?ke situacije Skup ?e se odr?ati isklju?ivo virtualno, a sudionicima ?e se vratiti vi?ak upla?ene kotizacije. Uvodna predavanja, EFCA sekcija, IUAPPA sekcija,  usmena priop?enja, posteri i tehni?ko-poslovna predstavljanja mo?i ?e se izlo?iti kao:

 • usmena priop?enja u?ivo na mjestu odr?avanja
 • posteri na mjestu odr?avanja
 • usmena priop?enja u?ivo virtualnim putem
 • Virtual posters

Iznimno, usmena predavanja predava?a iz drugih vremenskih zona mo?i ?e se prezentirati kao prethodno snimljena predavanja.

Languages: Croatian and English

REGISTRATION

The application form can be found at: www.huzz.hr

Popunjeni obrazac se kao prilog (attachment) ?alje na e-mail adresu: prijava-zrak2021@huzz.hr  

PRIJAVA SA?ETAKA

Upute i pripadni obrazac za pisanje sa?etka nalaze se na web adresi: www.huzz.hr

Sa?eci se ?alju u prilogu (attachment) na e-mail adresu: sazeci-zrak2021@huzz.hr in the following form: surname_name_abstract_X   (X-redni broj priloga ukoliko prvi autor dostavlja vi?e sa?etaka)

Rok za predaju sa?etaka je June 1, 2021

Obavijest o prihva?anju sa?etka bit ?e dostavljena autorima do June 30, 2021.

Prihva?eni sa?eci bit ?e tiskani u Zborniku sa?etaka koji ?e biti uru?en svim sudionicima prilikom registracije.

Autori mogu svoje rezultate prikazane na skupu poslati u obliku rada za objavljivanje u Zborniku cjelovitih radova u elektroni?kom obliku koji ?e se prirediti po zavr?etku skupa ili u ?asopisu Archives of Industrial Hygiene and Toxicology (https://www.imi.hr/hr/izdavastvo/casopis-arhiv) indexed in SCI Expanded, Medline/PubMed, Scopus and other databases.

Instructions for preparing papers for the Proceedings can be found at: www.huzz.hr.

The papers should be sent as an attachment to: radovi-zrak2021@huzz.hr to 30.10.2021. Submitted papers will undergo a review process.

CONTACT

Ranka Godec, PhD

Hrvatsko udru?enje za za?titu zraka

Ksaverska c., 2

HR-10000 ZAGREB

Croatia

Tel: +385 1 4682-585; 4682-586

Fax: +385 1 4673-303

e-mail: kontakt-zrak2021@huzz.hr

web: www.huzz.hr

NOTICE FOR CONFERENCE PARTICIPANTS

REGISTRATION FEE

Pristojba za sudionike Skupa upla?ena do July 15, 2021 iznosi 2.000,00 kn za prvog sudionika (ostali sudionici iz iste ustanove pla?aju 1.200,00 kn), a nakon tog roka i na samom Skupu 2.300,00 kn. Prate?e osobe pla?aju pristojbu u iznosu od 700,00 kn.

Virtual participation fee: 500 kn.

Pristojba se upla?uje na ?iro ra?un Hrvatskog udru?enja za za?titu zraka:

VAT Number HR 13 2340009-1100012102

s naznakom: Za?tita zraka 2021, ili na samom Skupu.

Pristojba uklju?uje Zbornik sa?etaka (tiskanu i elektroni?ku verziju), Zbornik radova u elektroni?kom obliku i ostale stru?ne materijale. Sudionicima koji ne?e biti u mogu?nosti sudjelovati u?ivo materijali ?e se dostaviti nakon Skupa.

SMJE?TAJ SUDIONIKA

Za sudionike Skupa osiguran je smje?taj (po posebnim cijenama) u hotelu Park Plaza Belvedere ****, Medulin.

CIJENE SMJE?TAJA PER PERSON PER DAY

(usluga no?enja s doru?kom)

Double room                             51 EUR

Double room (single use)          80 EUR

Additional payment for half board: 12 EUR.

REZERVACIJA HOTELSKOG SMJE?TAJA

Sudionici Skupa smje?taj rezerviraju individualno putem web stranice hotela https://www.arenahotels.com/hr/hotel/park-plaza-belvedere uz naznaku posebnog koda ZZ2021. Zbog ograni?enog broja soba po posebnim cijenama mole se sudionici Skupa da rezerviraju hotelski smje?taj July 2, 2021.

Phone: +385 (0)52 572 001

E-mail: ppbmres@pphe.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GBEnglish (UK)