X. Stru?ni seminar “ODRE?IVANJE ONE?I??ENJA U ZRAKU, VODI I TLU SPECIFI?NIM ANALITI?KIM TEHNIKAMA ? UPOZNAVANJE S EUROPSKIM STANDARDIMA”

X. Stru?ni seminar “ODRE?IVANJE ONE?I??ENJA U ZRAKU, VODI I TLU SPECIFI?NIM ANALITI?KIM TEHNIKAMA ? UPOZNAVANJE S EUROPSKIM STANDARDIMA”

X. Stru?ni seminar
“ODRE?IVANJE ONE?I??ENJA U ZRAKU, VODI I TLU SPECIFI?NIM
ANALITI?KIM TEHNIKAMA ? UPOZNAVANJE S EUROPSKIM
STANDARDIMA”

3. – 9. lipnja 2018. godine

Ovime pozivamo sve ?lanove Hrvatskog udru?enja za za?titu zraka da se prijave za sudjelovanje na stru?nom seminaru koji ?e se odr?ati u Var?avi i Krakovu, Poljska, a u organizaciji HUZZ-a uz suorganizatorstvo Instituta za medicinska istra?ivanja i medicinu rada, Zagreb.
Seminar ?e se odr?ati od 3. do 9. lipnja 2018. godine. Sudionici seminara posjetit ?e:

Glavni inspektorat za za?titu okoli?a u Var?avi, nadle?an za nacionalnu mre?u za pra?enje kvalitete zraka

Polish Economic Chamber for Sustainable Development (PIGE), koja je ?lan EFCA-e

Inspektorat za?tite okoli?a za regiju Mazowieckie

Glavni inspektorat regije Ma?opolskie
te ?e biti organizirana predavanja, stru?ni sastanci, obilazak laboratorija i mjernih postaja.

Obavijest o seminaru mo?e se prona?i na www.huzz.hr

Polazak: 3. lipnja 2018.
Trajanje putovanja: 7 dana/6 no?enja
Cijena aran?mana po osobi u dvokrevetnoj sobi: 4.300 kn
Cijena aran?mana po osobi u jednokrevetnoj sobi: 5.900 kn
Ukoliko ?elite smje?taj u dvokrevetnoj sobi, molim da navedete ime osobe s kojom dijelite sobu.

Cijena aran?mana po osobi uklju?uje: prijevoz autobusom, 6 no?enja u hotelima 3*, boravi?nu pristojbu,
jam?evinu i tro?kove organizacije putovanja.

Doplata za policu zdravstvenog osiguranja: 80 kn po osobi za 7 dana

Za sudjelovanje na seminaru ne pla?a se kotizacija.

Pla?anje: uplata aran?mana i?i ?e direktno na Kompas, o ?emu ?e prijavljeni sudionici biti naknadno obavije?teni. Mogu?nost pla?anja u ratama za osobe u pratnji.


Ukoliko ?elite prisustvovati stru?nom seminaru, molim da ispunite PRIJAVNICU, sa svim podacima,

i po?aljete ju na donju adresu najkasnije do 4. svibnja 2018. godine.

Kontakt osoba:

dr.sc. Gordana Pehnec
Telefon: 01 4682-580, 01 4682-586;
e-mail: gpehnec@imi.hr
Fax: 01 4673-303

Croatian Air Pollution Prevention Association
Ksaverska cesta 2
HR-10000 ZAGREB, Croatia

info@huzz.hr

Comments are closed.
en_GBEnglish (UK)