About us

About us

Hrvatsko udru?enje za za?titu zraka (HUZZ) je dobrovoljna, neprofitna udruga koja okuplja fizi?ke i pravne osobe sa sjedi?tem u Republici Hrvatskoj radi za?tite i promicanja ciljeva zajedni?kih strukovnih interesa s podru?ja za?tite zraka od one?i??ivanja. Po?eci rada HUZZ-a vezani su uz osnivanje Jugoslavenskog dru?tva za ?isto?u zraka 1973. godine. Jugoslavensko dru?tvo za ?isto?u vazduha osnovano je u Zagrebu na inicijativu hrvatskih stru?njaka iz tog podru?ja te je imalo sjedi?te u Sarajevu, a ?lanice Dru?tva bile su republi?ke sekcije. Reorganizacijom 1983. godine republi?ke sekcije prerasle su u republi?ka Dru?tva za za?titu zraka ujedinjena u Savez Dru?tava za ?isto?u vazduha Jugoslavije. Raspadom Jugoslavije, od 1991. godine Dru?tvo djeluje kao samostalno udru?enje sa ciljem za?tite zraka na podru?ju Hrvatske. Na Skup?tini 1993. godine Dru?tvo za za?titu zraka Hrvatske promijenilo je svoj naziv u ime koje nosi i danas – Hrvatsko udru?enje za za?titu zraka. Hrvatska je 1992. godine postala samostalna dr?ava, primljena je u Ujedinjene nacije, a iste godine Hrvatsko udru?enje za za?titu zraka na svjetskom kongresu u Montrealu, Kanada, primljeno je u Internacionalnu uniju za za?titu zraka (IUAPPA) kao punopravan ?lan. Europska federacija za ?isti zrak (EFCA) osnovana je 1997. godine, a na?e Udru?enje ?lan je EFCA od 1998. godine. Udru?enje je u tijekom svog rada organiziralo brojne stru?ne sastanke u raznim gradovima Hrvatske. 1997. godine organiziralo je prvi nacionalni skup o za?titi zraka te se od tada skup redovito odr?ava svake dvije godine. Zajedno s IUAPPA-om HUZZ je bio i organizitor me?unarodnog skupa ?The 14th International Conference Air Quality – Assessment and Policy at Local, Regional and Global Scales@ u Dubrovniku 2003. godine. Tako?er, svake druge godine Udru?enje organizira stru?ni seminar u inozemstvu.

?lanica EFCA: https://efca.net/

?lanica IUAPPA: http://www.iuappa.org/

en_GBEnglish (UK)